Tochtreglement Noorder Rondritten

Dit Tochtreglement Noorder Rondritten is op 9 december 2023 vastgesteld door het bestuur  van de “IJsvereniging Noorder Rondritten (de “Vereniging”).

Reglement

Wanneer “reglement” wordt geschreven wordt bedoeld dit Tochtreglement Noorder Rondritten. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur, gebruikmakend van zijn bevoegdheid op grond van de statuten van de Vereniging

Deelnemer

Aan de Noorder Rondritten (hierna ook wel de “tocht”) kan alleen worden deelgenomen door leden van de Vereniging, die overeenkomstig de Statuten door het Bestuur zijn aangewezen als rijdend donateur. De deelnemer is verplicht zich persoonlijk in te schrijven, deel te nemen en af te melden.

Schaatstocht

De Noorder Rondritten is een schaatstocht zonder wedstrijdelement.

Uitsluiting aansprakelijkheid Vereniging.

Elke rijdende donateur dat deelneemt aan door de Vereniging georganiseerde Noorder Rondritten, doet dat op eigen risico. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de Noorder Rondritten zou overkomen [dan wel veroorzaakt].

De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de Noorder Rondritten in zijn bezit heeft. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt mede voor de door of namens de Vereniging ingeschakelde vrijwilligers. De herkenbaarheid van vrijwilligers wordt bepaald door het Bestuur.

Vrijwaring

Ieder deelnemer vrijwaart de Vereniging tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van gedragingen van de deelnemer voor, tijdens en na afloop van de tocht.

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats:

 • Digitaal met de verkrijging van het “Iesbewies”
 • Op de dag van de tocht van 7.00 – XX.00 uur in de startplaats.

Voor de inschrijving gelden de volgende voorwaarden:

 • Geldig donateurschap van de Noorder Rondritten (Iesbewies)
 • De deelnemer betaalt na de afkondiging van de tocht, de dag voor de inschrijving het inschrijfgeld via een iDEAL betaling.
 • Inschrijving moet persoonlijk gedaan worden op vertoon een betalingsbewijs van het inschrijfgeld.
 • Bij geen betaling vooraf zal er bij uitzondering per pin of contant kunnen worden betaald bij de inschrijving.
 • Na betaling van het inschrijfgeld is restitutie van het inschrijfgeld niet

Wanneer de deelnemer aan de voorwaarden van inschrijving heeft voldaan ontvangt deze:

 • Een start- controlekaart met op de achterzijde Het verwijderen van het Iesbewies maakt de start- controlekaart ongeldig.
 • Bekendmaking van de starttijd en startplaats

Start

De start vindt plaats vanuit de startplaatsen (Baflo; Uithuizen en Appingedam). Wanneer een deelnemer eerder start dan de aangegeven tijd volgt uitsluiting.

Helmadvies

Zowel tijdens het schaatsen als het klúnen wordt de deelnemer geadviseerd een helm te dragen. Voor meer informatie over het helmavies verwijzen wij naar de website van de Vereniging.

Route-aanduiding

De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Bij belangrijke splitsingen van ijswegen staan rechthoekige borden met daarop een zwarte pijl. Wakken, kistwerken en andere gevaarlijke plekken zullen zoveel mogelijk worden aangegeven.

Controleposten

Onderweg zijn een aantal controleposten. Deze wordt aangegeven door middel van een bord  met de vermelding “Controle”. Op het dak van de controlepost staat de Verenigingsvlag. De deelnemer is verplicht de controle kaart persoonlijk en handmatig bij de controleposten te overhandigen.

Controles tijdens de tocht

De deelnemer is verplicht de controle kaart persoonlijk bij de controleposten aan te bieden. Bij verlies wordt geen nieuwe controle kaart uitgereikt. Stempels door de Verenging aangebracht op de uitgereikte controle kaart door de Vereniging zijn geldig.

Schaatsregels tijdens de tocht

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere gezagsdragers zijn bindend en dienen direct te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van een De deelnemer moet het gehele traject per schaats afleggen, behalve daar, waar hij gedwongen is te lopen of te klúnen.
 • Passeren is alleen toegestaan wanneer hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. De deelnemer dient zoveel mogelijk rechts te houden, tenzij ter plaatse uitdrukkelijk staat aangegeven, dat andere rijregels in acht genomen dienen te
 • Het is de deelnemer niet toegestaan voorwerpen te dragen, dan wel voorhanden te hebben, dan wel mee te nemen die een gevaar of ernstige hinder voor de tocht en andere deelnemers kunnen veroorzaken.
 • De schaatsbuizen moeten aan de achterzijde zijn afgerond met een kwadrant van een cirkel met straal van minimaal 1 cm.
 • Op vice-versa te rijden trajecten is het gebruik van zaklantaarns/verlichting
 • Elke deelnemer is verplicht een andere deelnemer die in problemen verkeert, te helpen of voor deze hulp te zoeken, zonder zich daarbij zelf bloot te stellen aan gevaar.

Eindcontrole en afmelden of uitschrijving

De controlekaart wordt voor het laatst gestempeld bij de finishplaats. De deelnemer levert de controlekaart voorzien van alle benodigde stempels en tekens van de geheime controles persoonlijk in.

Sluiting controle, afsluiten van de route, beëindigen van de tocht

Deelnemers die doorkomen ná een sluitingstijd, is het niet toegestaan de route te vervolgen. Zij dienen direct het ijs en de route te verlaten.

De controlepost te                                                                                 wordt om xx uur gesloten;

De controlepost te                                                                                  wordt om xx uur gesloten;

De controlepost te                                                                                  wordt om xx uur gesloten;

De controlepost te                                                                                  wordt om xx uur gesloten;

De controlepost te                                                                                  wordt om xx uur gesloten; De controlepost te                                                                                  wordt om xx uur gesloten;

De controlepost te                                                                                   wordt om xx uur gesloten

Wijzigen van de route, staken van de tocht

Het Bestuur dan wel het bevoegd gezag behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de tocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten of te staken.

Herinnering

 • Iedere deelnemer die vóór xx uur het eindpunt bereikt, krijgt ter herinnering de ??? (medaille?)

Uitsluiting van deelname

Elke deelnemer die op onreglementaire wijze de tocht probeert te volbrengen of volbracht heeft, of die een andere deelnemer daarbij behulpzaam is of is geweest, of die handelt in strijd met aanwijzingen of beslissingen van of namens het Bestuur wordt uitgesloten van verdere deelname. Uitsluiting van deelname kan tot royement leiden.

Royement oneigenlijk gebruik start-stempelkaart

Oneigenlijk gebruik op welke manier dan ook van de start-controlekaart heeft royement van het lidmaatschap tot gevolg. Royement van het lidmaatschap volgt in ieder geval wanneer door of namens het Bestuur wordt geconstateerd dat een deelnemer zijn start-controlekaart laat gebruiken door een ander. De gebruiker van de start-controlekaart wordt ook geroyeerd als lid dan wel kan geen lid meer worden van de Vereniging. Het aanbieden en/of verkopen van de startkaart op welke wijze dan ook betekent royement als lid.

Slotartikel

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
 • Met het inschrijven voor de Noorder Rondritten verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met dit reglement.
 • Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing